Requisits per ser soci

Condicions a complir pels aspirants a ser membres de l’Associació

Demanar l’admissió a l’Associació, mitjançant escrit adreçat a la Presidència (model a) acompanyat dels següents documents:

Condicions requerides:

  • Escriptura de constitució de la societat sol·licitant, degudament inscrita en el Registre Mercantil i amb detall de la situació, en el moment de la sol·licitud, de les circumstàncies relatives a domicili social, a l’objecte social i als seus administradors.
  • Número d’Identificació Fiscal.
  • Acreditació de la inscripció en el Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
  • Certificació (model d) emesa per l’administrador de la societat que acrediti ser una empresa de producció audiovisual independent. Es considerarà com a tal aquella que compleixi les condicions establertes a la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema que tot seguit es reprodueix:

L´empresa productora que té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual, i que compleix les condicions següent.

1.- Primera. No participar de manera directa ni indirecta en més del quinze per cent del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual.

2.- Segona. No tenir el capital social participat, directament o indirectament, en més d’un quinze per cent per una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual.

3.- Tercera. No haver facturat, en els darrers tres exercicis fiscals, més del noranta per cent del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.”

  • Historial de l’empresa i “currículum vitae” dels seus/seves representants.
  • Nomenament del seu representant, emès pels titulars de la productora i, si s’escau, el d’una persona suplent davant l’Associació
  • Declaració de cessió de la representativitat (model g) en exclusiva a l’Associació en els àmbits assignats en aquests estatuts. Aquest document inclourà una declaració jurada de no pertinença a cap altra associació de productors audiovisuals de caràcter general en l’àmbit de Catalunya, en el moment de la inscripció, i mentre es mantingui la seva condició d’associat.
  • Declaració de l’empresa de no estar vinculada a cap centre docent (model h) i/o rebre recursos de centres docents per a la producció audiovisual, llevat dels convenis de col.laboració per a la formación profesional.
  • Domiciliació bancaria (model i)
Close
Go top